Uncategorized

Download e-book Fra le braccia dello sceicco (Italian Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Fra le braccia dello sceicco (Italian Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Fra le braccia dello sceicco (Italian Edition) book. Happy reading Fra le braccia dello sceicco (Italian Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Fra le braccia dello sceicco (Italian Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Fra le braccia dello sceicco (Italian Edition) Pocket Guide.

E fare due tempi ci late in quei mesi. La e i dischi volanti. Infatti, nella sostanza, la sto- era suo obbligo. Eravamo come giornali- no ad Atlantide. Ma prima di tutto va precedenti [36]. O gli autori di ri- no che entro quel giorno saremmo arrivati sua scorribanda nel sottosuolo. Hehr , un membro della fortean society, a quanto pare in contatto da qualche tempo con i venusiani [5]. Racconta- va di un atlantide distrutta I fumetti tra scienza, storia e fi- losofia carocci, Roma, , pp. Jacobs si veda poi sani, andrea, Blake e Mortimer : il realismo fantastico della linea chiara, scienza, fantascienza e filosofia nella saga a fumetti creata da E.

Jacobs alessandro distribuzioni, Bologna, , pp. Le ulti- so. Una spe- re Manni e Teresa Pellati, che dovette co superai me stesso.

Una piazza che non ci saremmo aspettati - Fiamma Nirenstein Home page

La avrebbe sicuramente arricchito il film, vicende di primavera. I dischi del centro italiano studi ufologici cisu di torino. Me- to a scriverlo o ne hanno letto versioni parziali fornen- glio allora toglierli, cambiare il titolo do materiali e suggerimenti. The Commission therefore requested the applicants to reconsider these uses in order to arrive at a safe level of use.

The use of steviol glycosides is now authorised at levels that are safe and at the same time functional as sweetener in 31 different food categories. The authorisation of steviol glycosides in fine bakery ware was not considered as none of the applicants requested an authorisation for use of the sweetener in that food category.

Deze situatie wijkt af van de algemene regel dat je beroepsinkomen belast wordt in het land waar je werkt. Kan de Commissie een overzicht geven van de klachten die zij over deze problematiek reeds heeft ontvangen vanuit de lidstaten? Oordeelt de Commissie dat de praktijken van Ryanair in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving, en meer bepaald met Verordening EG nr. Behalve een vraag om inlichtingen over het salaris van de stewardessen en niet van de piloten, heeft de Commissie daarover geen enkele klacht ontvangen.

In heeft de Commissie voorgesteld Verordening EG nr. Alle bemanningsleden die voor Ryanair werken en hun thuisbasis in Charleroi hebben, zullen dan ook onder de Belgische socialezekerheidswetgeving vallen. Although Belgium is the operating base for the pilots, they are officially registered in Ireland, where the company headquarters are located. This fact creates a situation in which Belgian pilots employed by Ryanair in Belgium fall under the Irish tax regime and, therefore, are less expensive than Belgian pilots who are employed by other airline companies in Belgium.

So a pilot with the same gross salary costs much less to Ryanair than to, for example, Brussels Airlines, and yet a pilot who is registered in Belgium receives a lower salary than a colleague who is registered in Ireland. This situation deviates from the general rule that your income is taxed in the country where you work. Consequently, a situation arises that completely disrupts the labour market for pilots in Belgium. Can the Commission provide an overview of the complaints that have already been received from Member States on this issue?

With the exception of a request for information concerning flight attendants' salaries rather than pilots' salaries, the Commission has not received any complaints on this issue. Also, the division of taxing rights between Member States is not regulated at EU level, but is governed by double taxation conventions between Member States instead. The EU could only intervene against discriminations operated by one or the other Member State in the exercise of the taxing rights allocated to it. The proposal was adopted by the Council and EP recently and will be applicable by summer All aircrew members who work for Ryanair and have their home base in Charleroi will therefore be subject to Belgian social security legislation.


  • Giorgio Bertellini | University of Michigan Ann Arbor - arafisydedyq.tk.
  • Lucy Monroe;
  • Più di 50.000 persone seguono?
  • The Final Cry of Ecstasy?

This showed that the seven outermost regions were 0. What sum did each region receive from the specific funding allocation in the previous programming period? Low implementation rates have mainly been due to a slow start of the programmes of the period. The entire population of the 11 regions will be eligible for the proposed additional allocation. The Commission has proposed to distribute the additional funding pro-rata according to the total population of these regions.

In the context of the negotiations on the multi-annual financial framework the Commission will keep this aspect under consideration and will try to find equitable outcomes for all regions, including the outermost regions and the sparsely populated northern regions. Op grond van de richtlijn moeten dierentuinen vijf instandhoudingsmaatregelen uitvoeren. Draagt het onderzoek en onderwijs naar verwachting bij aan de doelen die de Commissie zich heeft gesteld met betrekking tot het behoud van biodiversiteit? In de richtlijn is niet voorzien in EU-medefinanciering van maatregelen om de doelstellingen van de richtlijn te halen, ook niet met betrekking tot onderzoek en opleiding.

Zij houdt zich ook bezig met opleiding voor overheidsambtenaren en betrokken beroepsbeoefenaars, met name dierenartsen en bestuurders van dierentuinen, alsook leden van niet-gouvernementele organisaties die werkzaam zijn op dit gebied. Based on the directive, zoos must implement five conservation measures. This requirement entails high costs for zoos and gives rise to the following questions to the Commission:. Does the research and training contribute as expected to the goals that the Commission has set for itself regarding the preservation of biodiversity?

What provision has the Commission made by way of compensation to zoos for the research and training costs that they must incur in order to be able to meet the requirement? Are there zoos that have received compensation via the Commission in order to comply with one or more of the conservation measures? If the Commission has not made any provisions by way of compensation to zoos, how does the Commission anticipate that these costs will be able to be covered by the zoos?

Similar authors to follow

The directive does not foresee EU co-financing of measures to achieve the objectives of the directive, including in relation to research and training. The Commission does not have any estimate of costs for research requirements nor does it consider that it has a role to play in compensation for fulfilment of the obligations of the directive.

It is the responsibility of the relevant authorities in the Member States to ensure that the provisions of the directive are applied. The Commission continues to support implementation of the Zoos Directive and will be launching a study in aimed at developing guidance to help promote the sharing of experience and of good practice for the implementation of the Zoos Directive. It is also engaged in training for government officials and relevant practitioners, particularly veterinarians and managers of Zoological gardens as well as members of non-governmental organisations operating in the field.

Tijdens deze bijeenkomst werd door verschillende onderzoekers aangetoond dat de CO 2 -uitstoot als gevolg van het aanwenden van biomassa voor energie, groter is dan de CO 2 -uitstoot als gevolg van het aanwenden van fossiele energiedragers voor energie. Deze gaf tijdens de bijeenkomst aan dat, ondanks deze hogere CO 2 -uitstoot door het gebruik van biomassa voor de opwekking van energie, de Europese Commissie het gebruik van bio-energie blijft voorstaan.

Ook staat daarin dat de elektriciteitsproductie in vrij van broeikasgassen moet zijn. Deze doelen stroken mijns inziens niet met het voorstaan van het gebruik van biomassa als energiedrager, zoals het hoofd van de administratieve eenheid propageert. De Commissie analyseert momenteel de bestaande wetenschappelijke studies betreffende de biogene koolstofemissies van biomassa, die niet allemaal tot dezelfde conclusies komen aangezien het resultaat afhangt van talrijke factoren soorten, teeltrotatie, opbrengst. De Commissie is van mening dat biomassa een belangrijke bijdrage zal leveren tot het koolstofarm maken van de energiesector en buigt zich momenteel over de behoefte aan aanvullende duurzaamheidseisen met betrekking tot vaste biomassa.

The Commission is currently analysing the scientific studies carried out on biogenic carbon emissions from biomass which do not all lead to the same conclusions since the outcomes depend on many factors species, rotation pattern, yield. The Commission is of the opinion that biomass will make a major contribution to decarbonisation of the energy sector and is currently considering if there is a need to introduce additional sustainability requirements for solid biomass.

The northern coastline of the Peloponnese has been afflicted by erosion and sea level rise for many years. Given the problem that exists in this area, along with the fact that What are the possibilities of utilising European funds for financing specific actions to deal with this problem? Coastal works to combat erosion could be co-financed through the National Strategic Reference Framework, either under the Operational Programme for the Environment or the relevant Regional Operational Programme, provided that they meet the established eligibility criteria.

However, it is up to the Greek authorities to propose, prepare and carry out such projects. Information on best practices for dealing with coastal erosion problems can be found at the following websites:. The Commission is planning a revision of the European roadworthiness legislation. This modification would have the effect of including mobile cranes. It is for the Member States to determine which categories of work equipment are subject to such periodic inspections, the content and frequency of the inspections and by whom they may be carried out.

The Argentine authorities, after an unwarranted campaign of harassment and threats of nationalisation, have withdrawn licences from the Repsol-YPF oil company in five Argentine provinces and are threatening to do the same in three other provinces. This withdrawal has no justification whatsoever and sets a dangerous precedent for the legal certainty of European companies in Argentina.

The oil company is accused of failing to meet its investment and production obligations. YPF is also one of the most innovative oil companies in Argentina, becoming the pioneer in discovering and developing a shale oil play in the Vaca Muerta field. The EU should demand firmly of its trading partners that they respect the legal certainty of investments by European companies. What action will the European Commission take to ensure respect for the rights of the European oil industry and to ensure legal certainty for investments by European companies in Argentina? The Commission concurs with the Honourable Member's view that this action by the Argentine Government sends a very negative signal to international investors, who seek stability and predictability for their investments, and that it could seriously harm the business environment in Argentina.

The measure creates legal insecurity not only for the Spanish company Repsol but also for other European firms in Argentina. The Commission has urged the Government of Argentina to ensure compliance with its international commitments on the treatment and protection of investments originating from a Member State of the European Union.

Get A Copy

The Commission is analysing the Argentine measure and exploring all options in order to determine, in liaison with the Spanish authorities, the next steps. The near constant flow of water is due to natural spring water in the area, caused by geological formations. Do the natural springs referred to by the Greek authorities originate in or flow through the landfill site? Does the environmental impact assessment EIA on the basis of which the project was approved describe the existence of such springs? Did it provide for the implementation of necessary measures, on the basis of Community and Greek legislation, for the delimitation and protection of the waters?

Would it ever be possible for a licence to be granted to a landfill situated on or adjacent to natural mineral springs? What does the Commission intend to do in relation to all the above? Which competent authority communicated this information to the Commission? Instead, the directive states that a landfill can only be authorised if the characteristics of the site with respect to a number of requirements listed in the directive, or the corrective measures to be taken, indicate that the landfill does not pose a serious environmental risk.

The selection of the landfill location, evaluation of risks and the decision to authorise a landfill lay in the area of responsibility of the Member State's competent authorities. The information requested by the Honourable Member is included in the Environmental Impact Assessment of the project which is a public document.

Therefore, the Commission would suggest to the Honourable Member to consult this document for which he should contact the competent local authority. In het verleden volstond zelfs een minimaal belast gebruik om de voorbelasting volledig en onmiddellijk te mogen aftrekken. Uit de vragen kan worden afgeleid dat er een zekere bezorgdheid bestaat, maar toch gelooft de Commissie niet — ofschoon het inderdaad zo is dat de lidstaten nu de vrijheid hebben om alle soorten bedrijfsmiddelen onder deze regeling te brengen — dat deze regels inbreuk maken op de gelijkheid of de evenredigheid.

Member States may choose to extend the new restriction on the right of rebate to goods other than immovable property. The second paragraph of Art. However, Art. In the past, even a minimal taxed use was sufficient to allow a full and immediate deduction of the input VAT. The subsequent taxation of the private use under Art. Under the new rules, a taxed business use of e. The questions seem to reflect certain concerns but, and although it is true that Member States now dispose of the freedom to include all types of business assets, the Commission is not of the opinion that these rules would lead to a breach of equality or proportionality.

Betreft: Begroting budgetlijn 15 05 55; Jeugd in actie. In de toelichting worden verscheidene doelstellingen uiteengezet, waaronder de ontwikkeling van het Europees burgerschap, het versterken van solidariteitsbesef en inspelen op speciale behoeften van jongeren in landen van het EU nabuurschapsbeleid. Hoe wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van projecten met dergelijke vage doelstellingen gemeten en aangetoond?

Twee van de algemene doelstellingen van dat programma zijn de bevordering van actief burgerschap van jongeren in het algemeen en van hun Europees burgerschap in het bijzonder, en de ontwikkeling van de solidariteit en de bevordering van de verdraagzaamheid onder jongeren, vooral met het oog op de versterking van de sociale samenhang van de Europese Unie. In deze omstandigheden heeft de Commissie niet het voornemen de uitvoering van een door de wetgever aangenomen programma op de helling te zetten.

De Commissie is het er niet mee eens dat het onmogelijk zou zijn te meten of een bepaalde actie heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de solidariteitszin. If not, why not? Does the Commission agree with the PVV that citizenship can only be seen in the context of sovereign countries and, what is more, cannot be imposed on people by the EU? How is the effectiveness and efficiency of projects with such vague aims measured and demonstrated? Eine Niederlassung von Lebewesen wildlebender Art ist somit unwahrscheinlich.

The various Annexes of the FFH Directive provide a precise list of which areas and species are to be protected. A business in my constituency is looking to develop a site within the local authority area. In this case, the area is a farmed meadow located right on the edge of the local authority and on a busy country road. In addition, the local authority would be willing to expand the area in a different direction. Colonisation by wild species is therefore unlikely.

How can we proceed in this case with a minimum of red tape, so as to implement this project? In the Commission announced that it was promoting a research study aimed at developing a multi-dimensional global university ranking. The Commission pointed out the three main characteristics of this new ranking tool: its multi-dimensional nature, its transparency and its global orientation. However, the classification of both public and private institutions is unavoidable, putting private institutions in higher positions than public institutions.

One of the strengths of European higher education is its diversity. The main responsibility for achieving excellence rests with Member States and education institutions themselves. The Commission's role is to support higher education institutions, including by providing tools which enable them to assess their performance and more generally to support the Member States via the actions presented in the above Modernisation Agenda. Public and private institutions must pursue excellence in terms of their own priorities; it is neither a Commission task nor a Commission goal to ensure that either public or private institutions reach the highest positions in the ranking, but rather that the performance of all should become more transparent.

The Commission agrees that is it important to ensure the quality, transparency and independence of the ranking system and to protect it from any private interest. That is why the ranking will be run by an independent body, overseen by an advisory board consisting of relevant stakeholders and the Commission to ensure this. First results will be published end , via a project funded by the European Commission. The wind farms that have been sprouting up in great numbers recently are causing increasing controversy. In recent years, a growing number of wind farms have also been established in Poland.

However, the lack of legal regulations on the distance of wind farms from buildings and households allows wind farms to develop in an uncontrolled way, devoid of rules on location. Constructing wind farms in Poland often involves abuses, breaking the law and a lack of respect for the landscape, environment and citizens. Local authorities come under pressure from investors and are tempted by easy budgetary revenue, even at the cost of local development strategy.

However, the worst is that this often happens without the knowledge of any test results regarding the potential impact of the undertaking.

Buying Options

If so, with which precise regulations? If an EIA is carried out it has to assess, amongst others things, the effects of a project on human beings, fauna, flora, and landscape.


  • Blues for Wood - B-flat Lead Sheet?
  • EUR-Lex Access to European Union law?
  • Funeral Games.
  • anxdjyg.tk Ebooks and Manuals;
  • .

Consultation with the public is a key feature of environmental assessment procedures. The Commission has not issued minimum standards with regard to wind farms and environment as each project has to be assessed on a case-by-case basis. The Commission is not aware of any work specifically on the impact of wind farms on human health.

On the basis of the practical conclusions of the above actions, does the Commission expect to take any new initiatives in this sector? Grant agreements were signed at the outset of a selection procedure organised as part of an open call for proposals which was open to all Member States. All relevant stakeholders were encouraged to participate.

No organisations based in Greece formed part of any of the three successful project networks. The results of these projects, co-financed via Preparatory Actions in the field of Sport, will be disseminated by the leading organisations. The projects have thus far demonstrated the relevance of multi-actor networks — including but not limited to sports organisations — pioneering the development of new approaches to doping prevention.

These licensed environmental verifiers can be either legal or natural persons. Thus the two legislative instruments deal with two distinctly different situations. The draft Commission Regulation introduces the term 'certification of verifiers' to underline this difference and avoid any potential misunderstanding. Furthermore, mutual recognition of verifiers is a key element of the draft Commission Regulation. To ensure the full and effective realisation of the mutual recognition of all verifiers, it introduces a system for the certification of verifiers that provides the same guarantees as the one applicable to the accreditation of verifiers.

To that end, the draft Commission Regulation requires that the Member State, which chooses to make use of the certification option, appoints a national authority and supplies all supplementary evidence necessary to the Commission and the other Member States as proof that that national authority fulfills the same requirements as a national accreditation body.

In case of an incorrect verification, who assumes the responsibility for consequences? The draft Commission Regulation aims to set up a detailed and high-quality process for the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports submitted by an operator or aircraft operator.

Il Figlioccio Del Padrino - Film Completo by Film&Clips

That verification process involves, notably, the correct and effective reporting of greenhouse gas emissions; the technical skills of the verifiers; the continuous improvement of internal processes by verifiers, notably as for their independence and impartiality. The draft Commission Regulation addresses the reliability of verification for users and recalls that the process of verifying emission reports shall be an effective and reliable tool in support of quality assurance and quality control procedures.

In the event of an incorrect verification, the question of responsibility should be assessed on a case-by-case basis. Tale iniziativa potrebbe rientrare tra quelle finanziate con i progetti pilota dell'Unione europea? I lavori relativi alla campagna sono iniziati nel gennaio The city administration in Strasbourg has decided to fund a project that prescribes hours of cycling to those who may derive health benefits from it. Considering the environmental, educational and medical aims of the project, does it intend to dedicate appropriate funding to projects that focus on raising awareness of sustainable transport, particularly if it can benefit the health of citizens, as in the case of bicycles?

For individual projects to be selected for funding, however, they need to fulfill all the criteria described in the work plans adopted each year by the Commission and selected in terms of quality by external evaluators in a competitive process. The work programme will be adopted by the end of The funding of pilot projects is possible if included on a list of pilot projects approved by the Parliament as part of the annual budgetary procedure.

Raddoppiare il valore del commercio elettronico europeo entro il in sedici mosse. E mentre l'e-commerce decolla in tutto il mondo, con cifre quasi record raggiunte durante il periodo natalizio, l'Europa inizia a preoccuparsi della concorrenza. Il leader del settore sembra essere diventato la Cina, con miliardi di dollari in transazioni, ed entro il pare che gli acquisti via Internet possano eguagliare, se non superare, quelli effettuati fisicamente in negozio.

Online shopping is a continually growing market, although in Italy it is still relegated to a niche role. And while e-commerce is taking off around the world, with near record numbers reached during the Christmas period, Europe has begun to worry about the competition. How it intends to protect consumers with regard to the security of payments, including shipping logistics and guarantees that the purchased product matches the product advertised on the Internet;. How it intends to counterbalance the online sales market in an economy which is likely to become the exclusive preserve of Asia.

La Commission rendra publiques ses conclusions d'ici la fin du mois de juillet La crisi che si protrae oramai dal sta mettendo in ginocchio molte imprese. Molti giovani imprenditori poi, nel momento in cui costituiscono un'impresa, non possiedono un'adeguata esperienza nella gestione aziendale e mancano di competenze cruciali per la buona riuscita del loro progetto imprenditoriale.

Una valutazione intermedia dell'azione preparatoria — realizzata peraltro ad uno stadio precoce dell'azione e quindi fondata su dati limitati — fornisce del pari proiezioni interessanti in termini di creazione di posti di lavoro. The crisis that has been dragging on since is bringing many companies to their knees. The danger is that Italy, like many other Member States, could lose an entire generation of entrepreneurs. This is happening because the business world is becoming increasingly competitive and the difficult economic situation is even reducing the more established areas of industry, thereby discouraging many young people with business ideas, but not the strength, financial or otherwise, to realise them.

Furthermore, when setting up a company, many young entrepreneurs lack sufficient experience of business administration and the crucial skills needed to make their project a success. These shortcomings, together with the fact that the companies created mostly only operate at national level, considerably limit their growth. To resolve the problem, the European Commission has created the Erasmus for Young Entrepreneurs programme, to help entrepreneurs to gain important skills and expand their activities at European level. In view of the above, can the Commission say how many young people have been able to take advantage of this programme since its inception?

Can it also state the main objectives of the Erasmus for Young Entrepreneurs programme? Is it possible to indicate the nature and quantity of the results achieved by European SMEs managed by young people who have been able to make good use of the idea? Oggetto: Possibili fondi per l'Associazione Polje. L'Associazione Polje si occupa ogni anno, all'interno della dolina, oltre che dell'organizzazione di visite guidate, anche di manifestazioni culturali, come spettacoli teatrali e concerti.

Since it has been entrusted with responsibility for managing the Pulo by the Province of Bari, the organisation that owns the site, and is working to enhance its value, ensuring that it is used in a manner that is respectful to the environment and its historic and archaeological heritage. The Pulo in Molfetta is interesting not only from an archaeological and geological point of view but also — and no less importantly — for its natural value, which makes this relatively small site extremely important in terms of biodiversity both for its flora and fauna.

Every year, the Polje Consortium Association organises guided tours and cultural initiatives in the sinkhole, including theatrical performances and concerts. Is it aware of the activities and projects carried out by the Polje Consortium Association? Given the cultural, historic and archaeological objectives of the association, could the Polje Consortium benefit from European funding for its activities? La distanza dal target tende quindi a ridursi per l'Italia, arrivata a soltanto 0,3 punti percentuali al di sotto della soglia. La Commissione incentiva l'elaborazione di strategie nazionali di ricerca e di innovazione che precisino orientamenti tematici chiari e ben individuati.

La Commissione rende pubblici. At this historic moment, innovation is a fundamental strategy for driving mature economies towards recovery so that they may finally emerge from the difficult crisis which has had a negative impact on investments and competition. In Italy, in , 1. The distance from the target is therefore tending to decrease in Italy, which is now just 0. Does the Commission have data concerning which sectors attract most investment from Member States? This directive requires Member States to implement return, collection and recovery systems in order to achieve recovery and recycling objectives.

However, the directive does not address the degree to which consumer food packaging is filled. That is, there is no regulation concerning the amount of empty space that such packaging may contain. Many food products on sale in retail outlets are packaged in such a way that a considerable proportion of the packaging is empty space, which increases packaging waste and the logistical costs of the product. Furthermore, it misleads consumers, who often choose a larger product, regardless of whether there is a difference in the amount of content within the packaging.

If EU legislation defined a minimum degree of filling for consumer packaging, producers would have no reason to waste resources on manufacturing oversized packaging and it would be easier for consumers to compare the amount of product contained within the packaging. Indeed, the Commission stated in its Roadmap to a Resource Efficient Europe, which was published last year, that the Member States and the Commission intended to investigate measures for optimising the resource efficiency of packaging from onwards.

Does the Commission intend to consider measures, in this or in any other regard, by which the degree of filling of consumer packaging could be increased? One of these requirements is that packaging weight and volume must be reduced to the minimum necessary for safety, hygiene and consumer acceptance of the packaged product. The Commission does not currently have the intention to propose further measures to increase the degree of filing of packaging. Oggetto: Itinerario culturale di Santiago de Compostela. La Commissione non prevede di proporre prossimamente misure specifiche in materia.

Witness statements revealed that the young man had been swimming for an hour before drowning and that the rescue services arrived too late. It appears that the route is known for other accidents and deaths that have occurred there in the past as a result of a failure to signpost areas that are dangerous due to changeable weather conditions and currents.

The transfer of corpses in Europe is subject to the Council of Europe Agreement, which is designed to simplify the administrative formalities for transferring remains between the contracting parties. Spain has signed the agreement in and ratification and entry into force of the agreement took place in Italy has not signed the agreement so far. The Commission does not plan to propose any specific measures on this subject in the immediate future. Even more interesting, though, is what cannot be found in the answers. Has the Commission ever in fact found a single case of moral harassment?

If so, how many cases has it found? If not, it would appear to believe that moral harassment simply cannot exist within the Commission. We may also be forced to draw the conclusion that its policy to combat moral harassment is of no use, since it is apparently unable to detect such a phenomenon. What is the practical difference between moral harassment and inappropriate behaviour? Out of the 28 administrative investigations mentioned above, can the Commission publish the number of cases in which the behaviour complained about was considered to be inappropriate behaviour?

What were the actual consequences for the perpetrators and victims e.

Tra le tue braccia: Orgoglio greco | Il piano dello sceicco | Il piano del sultano

Since the Commission has a comprehensive anti-harassment policy in place, it does not deem it justified to carry out surveys on this specific area of HR policy. To the best of the Commission's knowledge, other institutions do not carry out such detailed surveys. The total amount of cases refers to relational problems as a whole. Support and assistance is provided in all cases of relational problems, be they harassment or not. According to the Staff Regulations, psychological harassment occurs when four conditions are cumulatively met.

Out of 28 administrative investigations opened between and for allegations of psychological harassment, 15 cases were closed without follow-up. In five cases, a sanction for inappropriate conduct was taken. Three cases were transmitted to other competent services for follow-up measures. Five investigations have not yet led to a final decision by the Appointing Authority. Risposta congiunta di Catherine Ashton a nome della Commissione. Tal foi feito em 2 de maio de North Korea is planning to launch a rocket to assert the authority of Kim Jong-un. Various experts have already stressed the possibility that the launch will fail and that, instead of falling into the Yellow Sea or the Pacific, the rocket may change course, with all the resulting consequences.

The occasion will be marked by a ballistic launch, described by the Korean media as the launch of a satellite for meteorological observations. Several foreign journalists have been invited to the event and welcomed at the Soahe satellite station, but not even they are able to pinpoint exactly what it is: The military technology used is the same both for predicting the weather and attaching a nuclear warhead to the missile.

Whether she is informed of the matter and what other information she can provide, particularly on whether these are experiments that foreshadow future nuclear tests? These additional designations are already included in the list of EU autonomous designations. Oggetto: Macellazioni rituali e benessere degli animali.

Ritiene che la ricerca Dialrel abbia prodotto risultati positivi in ordine al prevalere o meno degli interessi degli animali nella macellazione? Non ritiene che sia necessaria una normativa applicabile in tutti gli Stati dell'Unione che omologhi i provvedimenti in materia di macellazione rituale? La Commissione ritiene che le disposizioni UE in tema di protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento.

Il progetto di ricerca DIALREL ha contribuito a realizzare progressi nel campo della macellazione rituale, in particolare istituendo un dialogo tra le parti interessate. La Commissione ha diffuso questi risultati agli Stati membri. Last year in the Netherlands, a measure was adopted, tabled by both the government and the opposition, which bans the slaughter of animals using ritual methods that exclude the use of anaesthetics or stunning systems.

A similar ban has also been in force for some time in other European countries, such as Sweden and Austria, whereas in other Member States, such as Italy, the law tolerates ritual slaughter. The law, tabled by a cross-party group, has ignited the debate between the defenders of animal rights and the defenders of religious freedom.

Considering the protocol annexed to the EC treaty on the protection and welfare of animals, and taking into account the need to respect religious rites and cultural traditions, does the Commission not believe that animals should nevertheless be stunned prior to slaughter? Does it also not believe that failing to implement the protocol, in addition to failing to respect the rights of animals, leads to an exacerbation of the differences between the various countries and different cultures?

Does it believe that the Dialrel research has produced positive results with regard to allowing the interests of animals to prevail when slaughtered? Is it aware of the health consequences for people who consume meat from animals that have been exposed to enormous rushes of adrenaline? The DIALREL research project has contributed to make progress in the field of ritual slaughter in particular by establishing a dialogue between stakeholders. The Commission has publicised these results to the Member States.

Stress experienced by animals shortly before or during slaughter may result in abnormal meat quality with associated reduced shelf life, but does not affect the safety of the meat. Sort order. Roberta Nasetti rated it it was amazing Nov 07, Ester Ashton rated it really liked it Apr 19, Assunta Pisano added it Mar 16, Shauntia marked it as to-read Jun 08, Shabana added it Jun 08, Susan Scott-Swift marked it as to-read Nov 02, Emily added it Apr 27, Elisa marked it as to-read Jul 06, There are no discussion topics on this book yet. About Sarah Morgan. Sarah Morgan. About Sarah USA Today and Sunday Times bestselling author Sarah Morgan writes romance and contemporary women's fiction and her trademark humour and warmth have gained her fans across the globe.

Sarah lives near London, England, and when she isn't reading or writing she loves being outdoors. See this thread for more information. Other books in the series. Innocent Wives 4 books.